Regulamin

Regulamin Kongresu UPGRADE'23. Konkurencyjność polskiego IT w zmieniającym się świecie

(dalej jako „Regulamin”)
odbywającego się w dniach 23.11.2023 r. – 24.11.2023 r.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin ustanowiony został przez Stowarzyszenie ITCorner z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Władysława Reymonta 13, 50-225 Wrocław, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000459205, NIP: 8943050085, REGON: 022189888 (dalej jako „Organizator”) na potrzeby zorganizowania Kongresu pod nazwą. „UPGRADE ’23. Konkurencyjność polskiego IT w zmieniającym się świecie” (dalej jako „Kongres”). 

 2. Kongres odbędzie się w dniach 23.11.2023 r.- 24.11.2023 r. w hotelu The Bridge Wrocław (ul. Plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław). Organizator w cenie Biletów nie zapewnia miejsc noclegowych w ww. hotelu, które uczestnicy mogą zamawiać samodzielnie i na własny koszt.

 3. Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla wszystkich osób, które w czasie trwania Kongresu przebywać będą na terenie, na którym przeprowadzany jest Kongres. Każda osoba przebywająca na obszarze Kongresu w czasie jego trwania, obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.  

 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego przebiegu Kongresu, w tym w szczególności bezpieczeństwa uczestników Kongresu, poprzez określenie zasad zachowania się uczestników Kongresu i zasad korzystania przez te osoby z terenu, na którym przeprowadzany jest Kongres, w tym urządzeń na nim posadowionych.

 5. Poniższe określenia użyte w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:  

  1. „Służby Informacyjne” - wyznaczone przez Organizatora osoby których zadaniem jest dbanie o sprawny przebieg wydarzenia, legitymujące się właściwym identyfikatorem, 

  2. „Teren Kongresu” – specjalnie wydzielony i oznaczony teren hotelu The Bridge Wrocław (ul. Plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław), na którym przeprowadzany jest Kongres.  

  3. „Uczestnik Kongresu” oznacza każdą osobę uczestniczącą w Kongresie, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 Regulaminu.

 6. Kongres nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 616 ze zm.).

 7. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Kongresie, w tym zasady wstępu na Teren Kongresu, zasady nabywania Biletów na Kongres, prawa i obowiązki Uczestnika Kongresu oraz odpowiedzialność Uczestników Kongresu za naruszenie postanowień Regulaminu i/lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 8. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Kongresu wynika z posiadanego przez niego biletu (dalej łącznie jako „Bilety”, a każdy z osobna jako „Bilet”), na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej.

 

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Kongres przeznaczony jest dla właścicieli, menadżerów i liderów polskich firm technologicznych. W Kongresie mogą wziąć udział wyłącznie osoby dorosłe (które ukończyły 18 rok życia). 

 2. Organizator zapewnia Uczestnikom Kongresu, którzy nabyli bilet catering (zgodnie z parametrami nabytego pakietu i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie), wydawane na podstawie zawieszek (identyfikatorów) otrzymanych przez Uczestników po potwierdzeniu przybycia Uczestnika na Kongres u Organizatora.

 3. Dokładny program Kongresu, w tym godziny wejść na Teren Kongresu, godzina rozpoczęcia Kongresu, a także cennik Biletów ogłaszane są odrębnie w tym celu przygotowanej stronie internetowej Kongresu [www.letsupgrade.pl]. 

 4. Uczestnicy Kongresu są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu mienia i osób, z poszanowaniem swobody innych Uczestników Kongresu oraz znajdującego się na Terenie Kongresu mienia. § 3. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator zapewnia osobom obecnym na Kongresie porządek podczas jego trwania, poprzez m.in. Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru.

 2. Uczestnicy Kongresu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Kongresu, zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Informacyjnych na Terenie Kongresu. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprawy sporne rozwiązywane są w porozumieniu z Organizatorem, po uprzednim zgłoszeniu sytuacji spornej właściwym Służbom Informacyjnym. 

 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Kongresu:  

  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,  

  2. materiałów wybuchowych,  

  3. wyrobów pirotechnicznych, 

  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,  

  5. własnych napojów alkoholowych,  

  6. środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

 4. Zakazuje się nadto filmowania i rozpowszechniania nagrań zawierających fragmenty lub całość wystąpień prelegentów występujących na Kongresie.

 5. Ponadto zakazuje się wprowadzania na Teren Kongresu zwierząt - wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne z przeszkolonym psem przewodnikiem, na smyczy i w obroży, rowerów, skuterów, motorów, quadów, a także prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Kongresu.

 6. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się zastawiania, torowania i odgradzania pozostawionymi przez Uczestników Kongresu przedmiotami (w tym w szczególności samochodami, rowerami, rowerkami dziecięcymi, wózkami dziecięcymi) wszelkich wejść, wyjść, przejść oraz dróg ewakuacyjnych.

 7. Organizator Kongresu może odmówić wstępu na Kongres oraz przebywania na nim osób:  

 1. znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

 2. posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje psychotropowe, 

 3. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Kongresu.  

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa powyżej, Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.

 2. Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, na terenie Kongresu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem specjalnie wydzielonych i oznaczonych w tym celu stref.  

 3. Wszelkie problemy, pytania bądź wątpliwości dotyczące przebiegu Kongresu, należy zgłaszać bezpośrednio Służbom Informacyjnym (w recepcji na Terenie Kongresu).

 4. Uczestnicy Kongresu są zobowiązani do poszanowania mienia innych Uczestników Kongresu, a także sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora lub dostawców usług obsługujących Kongres, jak również do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Kongresu zobowiązani są do zachowania nienaruszającego oraz niezagrażającego prawom, wolnościom oraz zdrowiu innych uczestniczących w Kongresie osób.

 5. Służby Informacyjne pozostają uprawnione do usunięcia z Kongresu osób zakłócających swoim zachowaniem przebieg Kongresu. 

 6. W trosce o bezpieczeństwo Uczestników Kongresu oraz zapewnienie sprawnego przebiegu Kongresu, Organizator podejmie wszelkie przewidziane prawem działania w celu usunięcia z Terenu Kongresu osób nie stosujących się do Regulaminu lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo których obecność na terenie Kongresu mogłaby być interpretowana jako źródło istniejącego lub potencjalnego zagrożenia dla innych osób. Osobom takim nie przysługuje wówczas prawo żądania zwrotu żadnych kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w Kongresu.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w trakcie Kongresu. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy incydent taki zgłosić niezwłocznie Służbom Informacyjnym.§ 4. BILETY I ZASADY WSTĘPU NA TEREN KONGRESU

 1. Na Teren Kongresu przysługuje wstęp osobie posiadającej Bilet. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji tożsamości Uczestnika. Bilet można nabyć w formie elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. W przypadku nabycia Biletu, Uczestnik obowiązany jest uprzednio samodzielnie wydrukować przesłany do niego plik zawierający taki Bilet i okazać przy wejściu wydruk lub posiadać bilet w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym i okazać bilet w formie elektronicznej.

 2. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem platformy sprzedażowej, jako bilety elektroniczne. Tym samym Uczestnik pozostaje świadomy, iż właściciel wskazanej powyżej platformy występuje w niniejszej relacji wyłącznie jako pośrednik sprzedaży biletów pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 3. Po przybyciu na Teren Kongresu każdy z Uczestników zobowiązany jest stawić się w punkcie rejestracyjnym i zarejestrować swoje przybycie w wyznaczonym przez Organizatora punkcie rejestracyjnym. Po zarejestrowaniu Uczestnika na Kongresie, Uczestnik otrzyma identyfikator w postaci zawieszki, która jest zakładana na szyję Uczestnika i opisana jego danymi osobowymi (dalej: „Identyfikator”). 

 4. Organizator może odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na Kongresie osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości.

 5. Przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość Uczestnika opatrzony zdjęciem.

 6. Bilet uprawnia do wejścia i przebywania na Terenie Kongresu wyłącznie jedną i tą samą osobę. Z danego Identyfikatora wydanego na podstawie Biletu może korzystać tylko jedna i ta sama osoba. Zabronione jest odstępowanie Identyfikatora innym osobom. 

 7. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora na Terenie Kongresu, Uczestnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt Służbie Informacyjnej Organizatora wraz uszkodzonym Identyfikatorem, celem wymiany Identyfikatora na nowy. Organizator zachowuje prawo do weryfikacji tożsamości Uczestnika przed wydaniem nowego Identyfikatora.

 8. Stwierdzenie przez Organizatora na Terenie Kongresu u danego Uczestnika braku Identyfikatora, uprawnia Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia Terenu Kongresu przez Uczestnika, który traci wtedy prawo do przebywania na Terenie Kongresu.

 9. Zakupiony Bilet na Kongres nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.

 10. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Kongresu, Bilet zachowuje swoją ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Kongresu. 

 11. Organizator przypomina i prosi o rozważne dokonywanie wyboru Biletu oraz podejmowanie decyzji o nabyciu Biletu, gdyż Bilet po jego nabyciu nie podlega zwrotowi ani wymianie. Tym samym Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne ewentualne roszczenia.

 12. Zmiana danych Uczestnika Kongresu po nabyciu Biletu możliwa jest do 7 (słownie: siedmiu) dni przed datą odbycia Kongresu.


§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest: na stronie internetowej Organizatora oraz wywieszony będzie podczas trwania Kongresu przy wejściu na Teren Kongresu w Punkcie Informacyjnym Kongresu, przez cały czas jego trwania. 

 2. Wejście na teren Kongresu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się do postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązuje również odrębny regulamin hotelu – Terenu Kongresu dostępny w budynku hotelu, do którego przestrzegania Uczestnik jest zobowiązany przez cały czas trwania Kongresu.

 4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku podczas trwania Kongresu podlegać będą odpowiedzialności na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Kongresu mogą być składane w formie pisemnej, listem poleconym, na adres Organizatora określony w niniejszym Regulaminie z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakończenia Kongresu. Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 6. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

 7. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Organizator pozostaje uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu.

 8. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do odwołania Kongresu bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Odwołanie Kongresu nie powoduje powstania po stronie Uczestników jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. Uczestnik powiadomiony zostanie wówczas o nowej dacie organizacji Kongresu, zaś zakupiony przez niego Bilet uprawniać będzie do udziału w Kongresie w zmienionej dacie.Masz pytania o kongres? Skontaktuj się z nami:

paulina.baszak@itcorner.org.pl

Chcesz dołączyć do grona naszych partnerów?
Napisz do nas:

mateusz.poloczanski@itcorner.org.pl

Masz pytania o kongres? Skontaktuj się z nami:

paulina.baszak@itcorner.org.pl

Chcesz dołączyć do grona naszych partnerów?
Napisz do nas:

mateusz.poloczanski@itcorner.org.pl

Masz pytania o kongres? Skontaktuj się z nami:

paulina.baszak@itcorner.org.pl

Chcesz dołączyć do grona naszych partnerów?
Napisz do nas:

mateusz.poloczanski@itcorner.org.pl

Masz pytania o kongres? Skontaktuj się z nami:

paulina.baszak@itcorner.org.pl

Chcesz dołączyć do grona naszych partnerów?
Napisz do nas:

mateusz.poloczanski@itcorner.org.pl