Polityka prywatności

Definicje

Definicje

1.1. Administrator – Stowarzyszenie ITCORNER z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Władysława Reymonta 13, 50-225 Wrocław, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000459205, NIP: 8943050085, REGON: 022189888

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – Strona internetowa: www.letsupgrade.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

1.7. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.


I. Polityka prywatności Serwisu

1. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

1.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Korzystanie z niektórych jej modułów lub funkcji uwarunkowane jest udostępnieniem danych o lokalizacji urządzenia mobilnego wykorzystywanego do użytkowania Serwisu. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie
A) Korzystanie z Serwisu

2.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

2.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Niektóre funkcje Serwisu wymagają wykorzystania danych o lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika. Użytkownik każdorazowo może wyłączyć dostęp Serwisu do danych o lokalizacji, co jednak będzie skutkowało niemożnością skorzystania z w/w funkcji;

2.1.2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

B) Formularz kontaktowy

2.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

C) Newsletter

2.4. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas informacji o Kongresie i kolejnych jego edycjach  dane będą przetwarzane w celu przekazywania w/w informacji. Dane przekazane przez Pana/ią w przesłanym formularzu, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane zaznaczenie pola wyboru przy pozycji wyrażenia zgody na nasz “Newsletter” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. Pliki cookie

3.1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce cookies.

4. Okres przetwarzania Danych osobowych

4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Uprawnienia Użytkownika

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

5.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

5.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez mateusz.poloczanski@itcorner.org.pl

5.4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Odbiorcy Danych osobowych

6.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.

6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

7.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekaże Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

7.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

7.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

7.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

7.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

8. Bezpieczeństwo Danych osobowych

8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

8.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

9. Dane kontaktowe

9.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez mateusz.poloczanski@itcorner.org.pl

10. Zmiany Polityki prywatności

10.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

10.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 19.07.2023r.

II. Polityka cookies


Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych  technologii,  korzystanie  z których najczęściej  wiąże  się  z  zainstalowaniem  tego narzędzia  na  urządzeniu  użytkownika  (komputer,  smartfon,  itd.).  

1. Do czego są wykorzystywane Pliki cookie w Serwisie ?

1.1. Administrator wykorzystuje Pliki cookie, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu.

1.2. Administrator wykorzystuje Pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym użyciu Serwisu lub zmieni swoje preferencje przez panel użytkownika w trakcie jego użytkowania.

1.3. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika)

2. Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie?

2.1. Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:

3. Czy w Serwisie używane są Pliki cookie podmiotów trzecich?

3.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się poniżej: 

4. Jak długo przechowywane są Pliki cookie?

4.1. W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne pliki cookie. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane:

5.  Jak można zmienić ustawienia w zakresie cookies?

5.1. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodą (CMP), aby ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie cookies.

5.2. Użytkownik może za pomocą CMP zmieniać swoje ustawienia dotyczące Plików cookie. CMP pozwala:

5.2.1. pozyskać szczegółowe informacje na temat Plików cookie wykorzystywanych w Serwisie oraz zaufanych partnerów Administratora;

5.2.2. wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie przez Administratora i zaufanych partnerów opcjonalnych Plików cookie;

6. Zmiany Polityki cookies

6.1. Polityka cookies jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

6.2. Aktualna wersja Polityki cookies została przyjęta i obowiązuje od 19.07.2023r.


Masz pytania o kongres? Skontaktuj się z nami:

paulina.baszak@itcorner.org.pl

Chcesz dołączyć do grona naszych partnerów?
Napisz do nas:

mateusz.poloczanski@itcorner.org.pl

Masz pytania o kongres? Skontaktuj się z nami:

paulina.baszak@itcorner.org.pl

Chcesz dołączyć do grona naszych partnerów?
Napisz do nas:

mateusz.poloczanski@itcorner.org.pl

Masz pytania o kongres? Skontaktuj się z nami:

paulina.baszak@itcorner.org.pl

Chcesz dołączyć do grona naszych partnerów?
Napisz do nas:

mateusz.poloczanski@itcorner.org.pl

Masz pytania o kongres? Skontaktuj się z nami:

paulina.baszak@itcorner.org.pl

Chcesz dołączyć do grona naszych partnerów?
Napisz do nas:

mateusz.poloczanski@itcorner.org.pl